2017

 • AG 2017

  Wéi all RL-Member schonn normalerweis mat der Invitatioun per Post matgedeelt krut, ass d’Assemblée generale vum RL Sonndes den 12. Mäerz um 16:00 zu Gonnereng. Wéi déi lescht Joeren ass dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert. Denkt och w.e.g. dru fir iech bis den 4. Mäerz fir d'Iessen unzemellen ( oder per Telefon beim Vize-President).

  De QSL Bureau wäert och op der Assemblée generale présent sinn, eis Membere kennen hier Kaarten also do ofhuelen respektiv ofginn.

 • Examen

  Dëst Joer hate sech 14 Kandidaten fir de Funkamateur-Examen deen den 23. Januar beim ILR ofgehal ginn ass ugemellt, wouvun der 12 sech presentéiert hunn. Dëst waren der 7 fir d'HAREC-Lizenz an 5 fir d'NOVICE-Lizenz.

  Demnächst wäerten 6 nei HAREC Amateuren op de Bänner ze héiere sinn, an 3 Novicen. 2 Novicen an 1 HAREC krute leider een Noexamen.

  Mëttlerweil krute mer e puer Ruffzeeche matgedeelt déi wäerten assignéiert ginn, d’Lizenze sinn de Moment wou desen Artikel geschriwwe ginn ass awer nach net ausgestallt:

  • Valérie LX1SV
  • Tom LX1TP
  • Antonio LX1VS

  Dat neit Reglement F16/02/ILR vum 18. Mäerz 2016 vum ILR iwwer d’Prefixen ass och dëst Joer fir déi nei Ruffzeechen applizéiert ginn.

  Mir wënsche si all wëllkomm am neien Hobby.

 • Membersbeitrag - Cotisation - Membership fee 2017

  Lëtzebuergesch Iwwerweist w.e.g. är Cotisatioun fir 2017 op den CCP vum RL a vergiesst nët äre Numm a Ruffzeechen mat unzeginn.
  Français Merci de bien vouloir effectuer le virement pour votre cotisation 2017 au CCP du RL sans oublier de mentionner votre nom et indicatif d'appel.
  Deutsch Bitte überweisen Sie den Mitgliedbeitrag für 2017 auf das Postscheckkonto des RL und denken Sie daran ebenfalls Namen und Rufzeichen mit anzugeben.
  English Please transfer your membership fee for 2017 and don't forget to mention your name and callsign.

  Villmols Merci - Vielen Dank - Many Thanks

  34 EUR for regular members
  8 EUR for family members living at the same address
  8 EUR for students
  17 EUR for special callsigns

  Compte Chèque Postal (CCPLLULL) of the RL: LU11 1111 0321 8780 0000

 • RL QST Emissiounen 2017

  Lëtzebuergesch Hei fannt dir d'QST Emissiounen vum RL vun 2017.