Lëtzebuergesch Hei fannt dir d'QST Emissiounen vum RL vun 2017.

27. Januar 2017 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

 

 

24. Februar 2017 (Geschwat vum Vic LX1VJ)

 

31. Mäerz 2017 (Geschwat vum Frank LX1MG)